Copiii rămași singuri acasă, drepturi încălcate: apel la Curtea de la Strasbourg

În spatele fiecărui copil „lăsat în urmă” se află drepturi incalcate: Vasilica, una dintre mamele care au părăsit România pentru a veni în Italia să lucreze ca asistenta familiala, face recurs cu ajutorul avocatelor Bitonti și Sommacal, pentru că toate țările UE sa protejeze femeile migrante și familiile acestora.

„Orfani albi”, drepturi încălcate: apel la Curtea de la Strasbourg

În spatele fiecărui copil cu parintii plecati la munca in strainatate, există o poveste a drepturilor negate: pentru că fiecare copil are dreptul la o familie, la grija și atenția părinților săi. Dar când o mamă pleacă și pleacă departe, forțată de nevoia de a-și întreține familia și de a garanta un viitor copiilor ei, acest drept dispare, cu consecințe aproape întotdeauna foarte grave. 

Tragedia „orfani albi“ ajunge pe masa Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, printr-un recurs care, pentru prima dată, vede Italia și România implicate împreună, actiune intreprinsa de Vasilica, îngrijitoarea mamă a „copiilor rămași în urmă”, în România, în timp ce ea pleaca în Italia în căutarea unui loc de muncă pentru a oferi un viitor mai bun copiilor ei. Ea este cea care, după ce a trăit durerea acelei separări și după ce a văzut semnele adânci ale acesteia pe pielea copiilor săi, a decis să se adreseze Curții de la Strasbourg, ajutată de avocatele Angela Maria Bitonti de la Forumul din Matera și Sonia Sommacal de la Forumul din Belluno.

Vasilica a părăsit România în 2005: copiii ei aveau 9 și 11 ani și, din acea zi, au continuat să crească departe de ea, fără ea, timp de zece ani din care știu puțin, pentru că puțin a fost în stare să înțeleagă. Apoi, după zece ani, „Alexandru mi-a cerut să mă întorc, pentru că trebuia să dea examenele și avea nevoie de mine. Așa că m-am întors”: călătoria de întoarcere, plină de așteptări, în sfârșit împreună din nou, înapoi acasă. Dar apoi acel sentiment de gol, un sentiment de vinovăție amestecat cu dezorientare, o stare de rău fizică și mentală, angoasa pentru suferința provocată copiilor, dar și incapacitatea de a se bucura de a fi din nou împreună. În două cuvinte, acel „sindrom al Italiei” despre care se vorbește de ceva timp, dar se face puțin pentru a preveni. O adevărată boală,

Din istoria ei personală, din conștientizarea a cât de mult a trebuit ea și copiii ei să îndure, Vasilica si-a tras puterea și curajul de a face apel la acea instanță care, în Europa, are sarcina de a proteja drepturile omului. Pentru că „orfani bianchi”, precum și mamele cu „sindromul Italia” sunt victime ale unor grave încălcări a drepturilor pe care statele membre au datoria să le garanteze. Dar, nici țările de origine (în acest caz, România), nici țările de destinație (cum ar fi Italia) nu protejeaza aceste drepturi și nu își respecta obligațiile care le revin în temeiul Convenției europene privind drepturile omului. O încălcare raportată de mai multe ori în mass-media, relatată și în cărțile recente, precum „Quando tornerò” de Marco Balzano și„ Sindrome Italia ”de Tiziana Francesca Vaccaro. 

O situație asupra căreia Silvia Dumitrache, fondatoarea și președinta Asociației femeilor române din Italia continuă să păstreze lumina reflectoarelor: „Chiar ieri – ne spune ea – două fete în vârstă de 11 și 12 ani s-au înecat în Dunăre. O tragedie care, deși accidentală, trebuie să ne facă să reflectăm: sunt două surori încredințate rudelor, de când mama lor a fost în Anglia să lucreze. Trebuie să ne îndreptăm toată atenția asupra acestor copii și tineri, deoarece prea multe tragedii sunt generate de distanța mamei lor ”.

Adunarea Parlamentară Europeană a intervenit recent și asupra  situației „orfanilor albi” , prin  Rezoluția din 19 martie 2021 . Acum, apelul lui Vasilica la Curtea de la Strasbourg revine pentru a atrage atenția europeană asupra problemei, solicitând o intervenție în timp util și eficientă a statelor membre. Avocatul Bitonti ne raportează: „Sperăm că Curtea va constata încălcările reclamate de reclamant și va obliga statele să ia toate măsurile necesare pentru a pune capăt încălcărilor și să se doteze cu un cadru juridic-de reglementare adecvat.”

Chiara Ludovisi
Sursa: Redattore sociale 24.06.2021

“Orfani bianchi”, diritti violati: ricorso alla Corte di Strasburgo

Dietro ogni bambino “left behind” c’è un diritto calpestato: Vasilica, una delle mamme partite dalla Romania per venire in Italia a fare la badante, presenta il ricorso, con l’aiuto delle avvocate Bitonti e Sommacal, perché tutti i Paesi dell’Ue tutelino le donne migranti e loro famiglie

“Orfani bianchi”, diritti violati: ricorso alla Corte di Strasburgo

24/06/2021

Dietro ogni “orfano bianco”, c’è una storia di diritti negati: perché ogni bambino ha diritto a una famiglia, alle cure e alle attenzioni dei suoi genitori. Ma quando una mamma parte e va lontano, costretta dal bisogno di mantenere la sua famiglia e di garantire un futuro ai suoi figli, questo diritto viene meno, con conseguenze quasi sempre molto pesanti. Il dramma degli “orfani bianchi” arriva sul tavolo della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, attraverso un ricorso che, per la prima volta, vede l’Italia e la Romania coinvolte insieme. A chiamarle in causa è Vasilica, mamma badante di “figli lasciati indietro”, rimasti in Romania, mentre lei partiva per l’Italia in cerca di un lavoro per sé e di un futuro per loro. E’ lei che, avendo provato sulla propria pelle il dolore di quella separazione e avendone visto il segno profondo sulla pelle dei suoi figli, ha deciso di fare ricorso alla Corte di Strasburgo, aiutata dalle avvocate Angela Maria Bitonti del Foro di Matera e Sonia Sommacal del Foro di Belluno.

Vasilica è partita dalla Romania nel 2005: i suoi figli avevano 9 e 11 anni e, da quel giorno, hanno continuato a crescere lontani da lei, senza di lei, per dieci anni di cui sanno poco, perché poco lei è riuscita a comprendere. Poi, dopo dieci anni, „Alessandro mi ha chiesto di tornare, perché doveva sostenere gli esami e aveva bisogno di me. Così sono tornata”: il viaggio di ritorno, carico di aspettative, finalmente di nuovo insieme, di nuovo a casa. Ma poi quella sensazione di vuoto, un senso di colpa misto a spaesamento, un malessere fisico e mentale, l’angoscia per la sofferenza procurata ai figli ma anche l’incapacità di gioie per essere di nuovo insieme. In due parole, quella “Sindrome Italia” di cui si parla da tempo, ma poco si fa per prevenire. Una vera a propria malattia, un dolore che colpisce le mamme lontane ma anche i loro figli “rimasti indietro”, in un corto circuito di sofferenza e solitudine che, come dice Vasilica, “fa sentire in apnea”.

E’ dalla sua storia personale, dalla presa di coscienza di quanto hanno dovuto vivere e sopportare, lei e i suoi figli, che Vasilica ha tratto la forza e il coraggio di presentare ricorso a quella corte che, in Europa, ha il compito di tutelare i diritti umani. Perché gli “orfani bianchi”, così come le mamme con la “sindrome Italia”, sono vittime di una vera e propria violazione di diritti, che gli stati membri hanno il dovere di garantire. Al contrario, né i paesi di origine (in questo caso, la Romania), né i paesi di destinazione (come l’Italia) s’impegnano per tutelare questi diritti e si rendono inadempienti verso gli obblighi sottoscritti con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Una violazione denunciata più volte a livello mediatico, raccontata anche in recenti libri, come “Quando tornerò” di Marco Balzano e “Sindrome Italia” di Tiziana Francesca Vaccaro. Una situazione su cui continua a tenere i riflettori accesi in particolare Silvia Dumitrache, fondatrice e presidente dell’associazione donne Romene in Italia: “Proprio ieri – ci racconta – due ragazze di 11 e 12 anni sono cadute e annegate nel Danubio. Una tragedia che, seppur accidentale, deve farci riflettere: sono due sorelle affidate ai parenti, da quando la mamma è in Inghilterra per lavorare. Dobbiamo rivolgere tutta la nostra attenzione a questi bambini e a questi ragazzi, perché troppe tragedie sono generate dalla lontananza delle loro mamme”.

Sulla situazione degli “orfani bianchi” è intervenuta recentemente anche l’assemblea parlamentare europea, con la Risoluzione del 19 marzo 2021. Ora, il ricorso di Vasilica alla Corte di Strasburgo torna a richiamare l’attenzione europea sulla questione, sollecitando un intervento tempestivo ed efficace da parte degli stati membri. Ci riferisce l’avvocata Bitonti: „Ci auguriamo che la Corte accerti le violazioni lamentate dalla ricorrente e obblighi gli stati a prendere ogni misura necessaria a far cessare le violazioni stesse e a dotarsi di un quadro giuridico-normativo adeguato”.

Chiara Ludovisi
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale

2 gânduri despre &8222;Copiii rămași singuri acasă, drepturi încălcate: apel la Curtea de la Strasbourg&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s